POTILAAN OIKEUDET

Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan terveydenhuollon toiminnan tulee perustua näyttöön ja hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin, joissa toiminta on laadukasta, turvallista ja asianmukaista.

Laki Potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) mukaan potilaalla on oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Potilasta tulee kohdella hänen ihmisarvoaan loukkaamatta ja kunnioittaa hänen yksityisyyttään ja vakaumustaan.

Potilaslain hengen mukaan terveydenhuollon ammattihenkilöstön tulee kertoa kivunhoidon vaihtoehdoista niin, että potilas ymmärtää hoitojen vaikuttavuuden.

Potilasta ei saa johdatella tai painostaa hänen valinnoissaan, vaan pyritään yhteisymmärryksessä löytämään sopivat hoitovaihtoehdot.

Ihmisarvon kunnioitus ja itsemääräämisoikeus kivun hoidossa tarkoittaa sitä, että potilaalla on kyetessään oikeus osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon. Pystyäkseen tekemään päätöksiä, potilas tarvitsee tietoa kivustaan, sen hoidosta ja sen hoitovaihtoehdoista.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että mikäli potilailla on mahdollisuus osallistua kivunhoitonsa päätöksentekoon, sitä parempi kivun hoidollinen lopputulos on.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

Soveltamisala

Potilaan asemaan ja oikeuksiin terveyden- ja sairaanhoitoa järjestettäessä sovelletaan tätä lakia, jollei muussa laissa toisin säädetä.

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) potilaalla terveyden- ja sairaanhoitopalveluja käyttävää tai muuten niiden kohteena olevaa henkilöä;

2) terveyden- ja sairaanhoidolla potilaan terveydentilan määrittämiseksi taikka hänen terveytensä palauttamiseksi tai ylläpitämiseksi tehtäviä toimenpiteitä, joita suorittavat terveydenhuollon ammattihenkilöt tai joita suoritetaan terveydenhuollon toimintayksikössä;

3) terveydenhuollon ammattihenkilöllä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 2 §:ssä tarkoitettua henkilöä;

4) terveydenhuollon toimintayksiköllä kansanterveyslaissa tarkoitettua terveyskeskusta ja muita kunnan toimintayksiköitä, jotka hoitavat kansanterveyslain mukaisia tehtäviä, erikoissairaanhoitolaissa tarkoitettua sairaalaa ja siitä erillään olevaa sairaanhoidon toimintayksikköä sekä sairaanhoitopiirin kuntayhtymän päättämää muuta hoitovastuussa olevaa kokonaisuutta, yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa tarkoitettua terveydenhuollon palveluja tuottavaa yksikköä, työterveyslaitosta siltä osin kuin se tuottaa työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetussa laissa tarkoitettuja terveyden- ja sairaanhoidon palveluita, valtion mielisairaaloista annetussa laissa tarkoitettuja valtion mielisairaaloita, terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitettua terveydenhuollon järjestämisvastuussa olevaa puolustusvoimien yksikköä siltä osin kuin se tuottaa terveyden- ja sairaanhoidon palveluita, ja Vankiterveydenhuollon yksiköstä annetussa laissa tarkoitettua Vankiterveydenhuollon yksikköä;

5) potilasasiakirjoilla potilaan hoidon järjestämisessä ja toteuttamisessa käytettäviä, laadittuja tai saapuneita asiakirjoja taikka teknisiä tallenteita, jotka sisältävät hänen terveydentilaansa koskevia tai muita henkilökohtaisia tietoja.

Laki kokonaisuudessaan on luettavissa tämän linkin kautta: Laki potilaan asemasta ja oikeuksista