LAKI KIVUNHOIDOSTA

Kivunhoitoa säätelevät monet lait, asetukset ja ohjeistukset.

Maailman terveysjärjestö WHO:n ja Lissabonin julistuksissa todetaan, että potilailla on oikeus nykyaikaiseen lääketieteelliseen kivunhoitoon ja kivunlievitykseen.

Suomi on sitoutunut Euroopan neuvoston biolääketiedettä koskevaan yleissopimukseen, jossa korostetaan potilaan oikeutta tieteellisesti tutkittuun ja kliiniseen kokemukseen perustuvaan kivunhoitoon, jossa huomioidaan uudet menetelmät.

Suomen perustuslain mukaan julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä.

Hyvä sairaanhoito käsittää myös kivunhoidon. Tätä on tarkennettu Euroopan neuvoston ihmisoikeuksia ja biolääketiedettä koskevassa yleissopimuksessa. Palveluiden tulee myös olla kaikkien tavoitettavissa.

Suomessa on saatavilla kaikki tarvittavat lääkkeet, hoitomenetelmät ja tietotaito, jota hyvään kivunhoitoon tarvitaan. Hyvä kivunhoito katsotaan kansalaisten perusoikeudeksi.

Terveydenhoitoalan ammattilaisilla on vastuu palvelun laadusta, oikeudenmukaisuudesta, tarjonnasta ja jatkuvuudesta. Osaamisen ja taitojen tulee olla ajan tasalla.

Jos jäät ilman asianmukaista kivunhoitoa tai sinulta lopetetaan toimiva lääkitys ilman perusteluja, tulee sinun tehdä muistutus kyseiseen hoitoyksikköön JA sen jälkeen vielä kannella eduskunnan oikeusasiamiehelle. Apua saat potilasasiamieheltä tai Kipukapina ry:stä.

Voit laittaa sähköpostia: toimisto@kipukapina.fi