TYYTYMÄTTÖMYYS HOITOON

Jos olet tyytymätön saamaasi tai omaisesi saamaan hoitoon tai kohteluun, hyvä vaihtoehto on selvittää asia hoitopaikassa. Hoitopaikkaan voi tehdä myös kirjallisen muistutuksen, joka on usein nopein ja tarkoituksenmukaisin tapa selvittää asiaa.

Hoitopaikan potilasasiamies neuvoo, miten saat asian selvitettyä.

Selvittely hoitopaikassa

Mahdolliset väärinkäsitykset potilaan ja hänen hoitoonsa osallistuneiden välillä voidaan usein selvittää avoimella keskustelulla hoitoa antaneen henkilön tai hänen esimiehensä kanssa. Hoitopaikassa voidaan usein korjata hoidossa tapahtuneet virheet ja puutteet saman tien.

Muistutuksen tekeminen

Jos hoitopaikassa käydyistä keskusteluista ei ole apua, voit tehdä kirjallisen muistutuksen hoitopaikan terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Muistutus on laissa säädetty menettelytapa.

Kirjoita mahdollisimman selkeä kuvaus asiasta, josta haluat tehdä muistutuksen. Jos mahdollista, mainitse niiden henkilöiden nimet ja/tai asema, joita muistutuksesi koskee. Jos et tiedä tai muista nimiä, kerro mahdollisimman tarkasti, milloin ja missä tapaus sattui.

Muistutuksen voi tehdä vapaamuotoisesti tai käyttämällä hoitopaikan lomaketta, joka useimmiten löytyy toimintayksikön internetsivuilta.

Terveydenhuollon toiminnasta vastaavan johtajan on selvitettävä muistutuksessa kerrottu asia alaistensa kanssa sekä vastattava sinulle kirjallisesti kohtuullisessa ajassa, yleensä noin kuukauden sisällä. Vastauksesta on käytävä ilmi, miten asia on hoitopaikassa selvitetty ja millaisiin jatkotoimiin se on mahdollisesti johtanut.

Odota muistutusvastauksen saapumista, ennen kuin ryhdyt mahdollisiin muihin toimenpiteisiin. Jos et ole tyytyväinen muistutukseen saamaasi vastaukseen, voit tehdä kantelun aluehallintovirastolle tai – jos asia koskee kuollutta henkilöä – Valviralle.

Kantelu tehdään terveydenhuoltoa valvovalle viranomaiselle

Terveydenhuollon toimintayksiköiden ja ammattihenkilöiden toimintaa valvovat aluehallintovirastot (AVI) ja Valvira, jotka myös käsittelevät hoidosta tehdyt kantelut. AVIt käsittelevät potilaiden hoitoon liittyvät kantelut lukuun ottamatta niitä tapauksia, joissa epäillään hoitovirheen johtaneen potilaan kuolemaan tai vaikeaan pysyvään vammautumiseen.

Terveydenhuoltoa koskeva kantelu tehdään vapaamuotoisesti tai kantelulomakkeella. Tarvittaessa valvontaviranomaiset siirtävät kantelut sovitun työnjaon mukaisesti käsiteltäväksi oikeassa paikassa. Siirrosta ilmoitetaan kantelijalle.

Voit tehdä kantelun, vaikka olisit jo tehnyt muistutuksen hoitopaikkaan. Ennen kantelun tekemistä kannattaa kuitenkin odottaa muistutukseen tulevaa vastausta, koska asia saattaa ratketa jo siinä.

Valvira harkitsee, onko kantelun perusteella syytä epäillä jotain sellaista virheellistä menettelyä tai laiminlyöntiä, jonka johdosta valvontaviranomaisen tulisi ryhtyä selvittämään.

Yleensä yli kaksi vuotta vanhoja asioita ei käsitellä. Myös puutteelliset tiedot tai se, että asiaa ei ole mahdollista selvittää valvontaviranomaisen käytettävissä olevilla keinoilla voi johtaa siihen, että kantelua ei käsitellä.

Valtaosa kanteluista käsitellään noin vuoden kuluessa.

Kantelun seuraamukset

Suurimmassa osassa Valviran ratkaisemista kanteluista ei voida todeta, että hoidossa olisi menetelty väärin.

Vuosittain noin kolmasosa Valvirassa käsitellyistä kanteluista johtaa seuraamukseen.

Jos Valvira tai aluehallintovirasto havaitsee selvitystensä perusteella, että hoidossa on ollut epäasianmukaisuutta tai virheellisyyttä, ne voivat antaa terveydenhuollon ammattihenkilölle tai toimipaikalle (johtajalle) hallinnollista ohjausta. Sen tavoitteena on ohjata ammattihenkilöä tai toimipaikkaa toimimaan vastaisuudessa toisella tavalla.

Mitä kantelusta ei voi seurata?

Kantelun avulla ei voida muuttaa tai kumota lääkärin tai hammaslääkärin tekemää diagnoosia tai hoitopäätöstä, eikä sen avulla voida muuttaa tai kumota tuomioistuinten tai muiden viranomaisten ratkaisuja.

Kantelun avulla ei voi saada rahallista korvausta, vaan korvausta on haettava Potilasvakuutuskeskukselta.

VALVIRA Päivitetty 3.1.2019