TOIMINTASUUNNITELMA

Toimintasuunnitelma 6.10.2019 – 31.12.2020

Kipukapina ry edustaa vaikeista kroonisista kivuista kärsiviä henkilöitä ja toimii heidän etujärjestönään. Yhdistys lisää tietoa kroonisesta kivusta ja sen sosiaalisista ja taloudellisista vaikutuksista. Yhdistys näkee tärkeäksi nostaa lasten ja nuorten jatkuvasti lisääntyvät kivut yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Yhdistyksen kohderyhmään kuuluu noin 300.000-500.000 henkilöä.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää vaikeista kroonisista kivuista kärsivien terveyttä, toimintakykyä ja hoitoa sekä tarjota jäsenilleen yksilöllisiä tuki-, tukihenkilö- ja edunvalvontapalveluja ja edistää niiden saamista.

Ensimmäisenä toimintakautenaan yhdistys hankkii tunnettavuutta valtakunnallisena kipupotilasjärjestönä, avaa kotisivut, tekee yhdistysesitteen, hankkii uusia jäseniä, avustaa jäseniä muistutusten ja kanteluiden teossa, verkostoituu valtakunnallisesti mahdollisimman laajalti sekä etsii hyviä yhteistyökumppaneita ja rahoittajia.

1. JÄSENET JA VAPAAEHTOISTYÖ

Tavoitamme mahdollisimman laajasti vaikeaa kroonista kipua sairastavia. Avaamme yhdistykselle kotisivut, joilla toteutetaan jäsenkysely, jonka pohjalta kehitetään tulevaa toimintaa.

Yhdistyksellä on julkinen, kaikille avoin Facebook-sivusto, jossa jaetaan tietoa kivusta ja potilaan oikeuksista (jäseniä 10/2019 9000). Facebook-sivua päivitetään keskimäärin 5 kertaa viikossa. Yhdistyksellä on myös suljettu vertaistukiryhmä Facebookissa (jäseniä 10/2019 3500).

Sosiaalinen media on keskeinen vertaistuen toiminta-alusta. Se tarjoaa tietoa, psykososiaalista tukea ja edistää hyvinvointia.

Yhdistys järjestää myös vertaistapaamisia yli 15 paikkakunnalla. Tapaamiset ovat avoimia kaikille. Niistä tiedotetaan Kipukapinan omien viestintäkanavien kautta.

Vapaaehtoiset toimivat erilaisissa tehtävissä ja työryhmissä. Heidän toimintaansa koordinoi alkuvaiheessa hallitus.

2. TOIMINTA

Yhdistyksen tavoitteena on, että kaikki vaikeasta kroonisesta kivusta kärsivät saisivat asianmukaista hoitoa, jonka päämääränä on sekä kipujen lievittäminen että parempi selviytyminen arjessa. Tavoitteena on myös ehkäistä vaikeiden kroonisten kipujen lisääntyminen.

Edunvalvonta jakautuu kahtaalle: yleiseen edunvalvontaan ja yksittäisiin tapauksiin liittyvään edunvalvontaan, jolla puolustetaan yksittäisten henkilöiden oikeuksia.

Vaikeista kroonisista kivuista kärsivien oikeutta saada hyvää hoitoa ja ohjausta edistetään esim. jakamalla tietoa niille ammattihenkilöille, jotka työssään kohtaavat vaikeista kroonisista kivuista kärsiviä.

Yhdistys osallistuu yhteistyöjärjestöjen toimintaan ja verkostoituu.

Yhdistys järjestää valtakunnallisesti luentotilaisuuksia ja tekee niissä sisällöllistä yhteistyötä muiden potilasjärjestöjen kanssa.

3. VIESTINTÄ

Ulkoinen tiedottaminen

Viestinnän ja julkaisutoiminnan tavoitteena on tarjota ajantasaista ja luotettavaa tietoa kroonisesta kivusta kärsiville, heidän läheisilleen ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Tavoitteena on lisätä myös yhdistyksen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta.

Avataan yhdistykselle kotisivut, jotka pyritään saamaan valmiiksi ensimmäisen toimintakauden aikana.

Tehdään ensimmäinen painos yhdistyksen esitteeksi. Esitettä jaetaan pääsääntöisesti sähköisesti, mutta pieni painosmäärä painetaan. Tehtävään valittu työryhmä kilpailuttaa painatuksen ja tuo asian hallituksen päätettäväksi.

Perustetaan verkkolehti, joka ilmestyy kaksi kertaa kalenterivuodessa. Lehti sisältää tutkittua tietoa ja vertaistarinoita. Verkkolehden päätoimittajana toimii hallituksen myöhemmin nimeämä henkilö.

Yhdistys osallistuu mahdollisuuksien mukaan messuille ja muihin vastaaviin tilaisuuksiin.

Sisäinen tiedottaminen

Toimikauden aikana otetaan käyttöön jäsentiedote, jota jaetaan pääsääntöisesti sähköisesti.

4. HALLINTO

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, jossa on puheenjohtajan lisäksi 6-8 jäsentä ja 1-3 varajäsentä. Heistä puolet ovat kerrallaan erovuoroisia. Toimintaa ohjaavat talous- ja hallintosäännöt, jotka on hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 6.10.2019.

Yhdistys saa pääasiallisen rahoituksensa jäsenmaksutuotoista. Pyritään myös omaan varainhankintaan.

Yhdistyksellä ei ole alkuvaiheessa työntekijöitä. Pyrimme mahdollisimman pian palkkaamaan jäsenasioita hoitavan osa-aikaisen työntekijän ja toiminnanjohtajan.

Helsingissä 6.10.2019