Kipukapina ry:n TOIMINTASUUNNITELMA

Toimintasuunnitelma  10.04.2021 – 31.12.2022

Kipukapina ry edustaa vaikeista kroonisista kivuista kärsiviä henkilöitä ja toimii heidän etujärjestönään. Yhdistys lisää tietoa kroonisesta kivusta ja sen sosiaalisista ja taloudellisista vaikutuksista. Yhdistys näkee tärkeäksi nostaa lasten ja nuorten jatkuvasti lisääntyvät kivut yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Yhdistyksen kohderyhmään kuuluu noin 300.000-500.000 henkilöä.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää vaikeista kroonisista kivuista kärsivien terveyttä, toimintakykyä ja hoitoa sekä tarjota jäsenilleen yksilöllisiä tuki-, tukihenkilö- ja edunvalvontapalveluja ja edistää niiden saamista.

Toimintakautenaan yhdistys hankkii tunnettavuutta valtakunnallisena kipupotilasjärjestönä, pitää yllä kotisivuja, päivittää yhdistysesitteen ajantasaiseksi, hankkii uusia jäseniä, avustaa jäseniä muistutusten ja kanteluiden teossa, verkostoituu valtakunnallisesti mahdollisimman laajalti sekä etsii hyviä yhteistyökumppaneita ja rahoittajia.

  1. JÄSENET JA VAPAAEHTOISTYÖ

Tavoitamme mahdollisimman laajasti vaikeaa kroonista kipua sairastavia. Toimintaa kehitetään mm. jäsenkyselyillä.

Yhdistykselle tullaan avaamaan, kaikille avoin Facebook-sivusto, jossa jaetaan tietoa kivusta ja potilaan oikeuksista. Facebook-sivua päivitetään säännöllisesti. Yhdistyksellä on myös suljettu vertaistukiryhmä Facebookissa.

Sosiaalinen media on keskeinen vertaistuen toiminta-alusta. Se tarjoaa tietoa, psykososiaalista tukea ja edistää hyvinvointia.

Yhdistys jatkaa myös vertaistapaamisia eri paikkakunnilla. Tapaamiset ovat avoimia yhdistyksen jäsenille. Niistä tiedotetaan Kipukapinan omien viestintäkanavien kautta.

Vapaaehtoiset toimivat erilaisissa tehtävissä ja työryhmissä. Heidän toimintaansa koordinoi hallitus.
Perustetaan “Ideaboksi” yhdistyksen jäsenien ehdotuksille ja aktivoimiseksi.

  1. TOIMINTA

Yhdistyksen tavoitteena on, että kaikki vaikeasta kroonisesta kivusta kärsivät saisivat asianmukaista hoitoa, jonka päämääränä on sekä kipujen lievittäminen että parempi selviytyminen arjessa. Tavoitteena on myös ehkäistä vaikeiden kroonisten kipujen lisääntyminen.

Edunvalvonta jakautuu kahtaalle: yleiseen edunvalvontaan ja yksittäisiin tapauksiin liittyvään edunvalvontaan, jolla puolustetaan yksittäisten henkilöiden oikeuksia.

Vaikeista kroonisista kivuista kärsivien oikeutta saada hyvää hoitoa ja ohjausta edistetään esim. jakamalla tietoa niille ammattihenkilöille, jotka työssään kohtaavat vaikeista kroonisista kivuista kärsiviä.

Yhdistys osallistuu yhteistyöjärjestöjen toimintaan ja verkostoituu.

Yhdistys järjestää paikallisesti ja valtakunnallisesti mahdollisuuksien mukaan luentotilaisuuksia ja tekee niissä sisällöllistä yhteistyötä muiden potilasjärjestöjen kanssa.

  1. VIESTINTÄ

Ulkoinen tiedottaminen

Viestinnän ja julkaisutoiminnan tavoitteena on tarjota ajantasaista ja luotettavaa tietoa kroonisesta kivusta kärsiville, heidän läheisilleen ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Tavoitteena on lisätä myös yhdistyksen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta.

Ylläpidetään yhdistyksen kotisivuja toimintakauden aikana.

Päivitetään yhdistyksen esite tarvittaessa. Esitettä jaetaan pääsääntöisesti sähköisesti, mutta pieni painosmäärä painetaan. Tehtävään valittu työryhmä kilpailuttaa painatuksen ja tuo asian hallituksen päätettäväksi.

Jatketaan verkkolehden toimittamista, joka ilmestyy 1-2 kertaa kalenterivuodessa. Lehti sisältää tutkittua tietoa ja vertaistarinoita. Verkkolehden päätoimittajana toimii hallituksen myöhemmin nimeämä henkilö.

Yhdistys osallistuu mahdollisuuksien mukaan messuille ja muihin vastaaviin tilaisuuksiin.

Sisäinen tiedottaminen

Toimikauden aikana jatketaan sähköisen jäsentiedotteen lähettämistä jäsenille vähintään neljännesvuosittain.

  1. HALLINTO

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, jossa on puheenjohtajan lisäksi 6-8 jäsentä ja 1-3 varajäsentä. Heistä puolet ovat kerrallaan erovuoroisia. Toimintaa ohjaavat talous- ja hallintosäännöt, jotka on hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 6.10.2019.

Yhdistys saa pääasiallisen rahoituksensa jäsenmaksutuotoista. Pyritään myös omaan varainhankintaan.

Yhdistykselle pyritään mahdollisimman pian valitsemaan toiminnanjohtaja päivittäisten asioiden hoitamista varten. Tällä turvataan hallituksen työrauha.


Turussa 10.04.2021