YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Säännöt

Säännöt on hyväksytty perustamiskokouksessa 6.10.2019.

Yhdistys on rekisteröity yhdistysrekisteriin 6.11.2019.

Yhdistyksen Y-tunnus on 3091569-7.

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kipukapina ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Kuopio

2. Tarkoitus
Yhdistys on valtakunnallinen, voittoa tavoittelematon potilasyhdistys, jonka tarkoituksena on:

 • vahvistaa vaikeaa kroonista kipua sairastavien potilaiden sosiaalista asemaa ja elämänlaatua
 • tarjota jäsenilleen yksilöllisiä tuki-, tukihenkilö- ja edunvalvontapalveluja ja edistää niiden saamista
 • työskennellä jäsentensä hyväksi toimien asiantuntijana, tukena ja yhdistyselimenä toiminta-alueenaan koko Suomi
 • vaikuttaa vaikeaa kroonista kipua koskevan tutkimuksen, hoidon ja kuntoutuksen kehittämiseen yhteistyössä eri tahojen kanssa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla
 • valvoa jäsentensä yhteiskunnallisia etuja ja oikeuksia
 • seurata lainsäädäntöä sekä tehdä siihen liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja
 • lisätä tietoa vaikeasta kroonisesta kivusta sitä sairastavien ja muun väestön keskuudessa
 • edistää vaikeaa kroonista kipua sairastavien terveyttä, toimintakykyä ja hoitoa
 • edistää itsenäisen toiminnan ja tasavertaisen työnteon ja osallistumisen edellytyksiä
 • vertaistuen kehittäminen

3. Toiminta
Yhdistys yksin sekä tarvittaessa yhdessä muiden sidosryhmien kanssa tarkoituksensa toteuttamiseksi ja tavoitteidensa toteuttamiseksi:

 • järjestää ohjausta ja neuvontaa jäsenilleen, heidän läheisilleen ja koko väestölle
 • tekee lainsäädäntöön liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa näihin liittyviä lausuntoja
 • tekee tutkimuksia ja selvityksiä itsenäisesti ja tarvittaessa yhdessä sidosryhmien kanssa
 • tekee yhteistyötä alan päättäjien, viranomaisten, sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden, hoitohenkilöstön, opiskelijoiden, yritysten, yhteisöjen ja säätiöiden kanssa
 • vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen vaikeaa kroonista kipua sairastavien elinoloihin, toimintakykyyn ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa
 • harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa
 • järjestää yksilöllistä ja yhteisöllistä vertaistukea jäsenilleen
 • järjestää tiedotus-, koulutus-, neuvonta-, esittely- ja promootiotilaisuuksia ja sekä kokoaa että jakaa tietoa vaikeista kroonisista kipusairauksista
 • järjestää liikunta-, terveys- ja hyvinvointipalveluja omakustannushintaan tai yhdistyksen tukemana
 • järjestää kuntoutus-, hoito- ja virkistyspalveluja omakustannushintaan tai yhdistyksen tukemana

Toimintansa tukemiseksi ja rahoittamiseksi yhdistys perii jäsenmaksuja, voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistys voi harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää taloudellista toimintaa sekä lisäksi muuta taloudellisesti vähäistä elinkeinoa tai ansiotoimintaa.

Yhdistys voi omistaa tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta toimintaansa varten.

Yhdistys voi anoa taloudellista tukea toiminnalleen.

4. Jäsenet ja jäsenmaksut

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja tarkoituksen. Kannattajajäseneksi voi liittyä oikeustoimikelpoinen yhteisö sekä yksityinen henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, kannattajajäseniä ja kunniajäseniä. Yhdistyksen hallitus hyväksyy kaikki jäsenet. Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua henkilön, joka on erityisen ansioitunut yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamisessa.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslain mukaisilla perusteilla. Erotettu jäsen voi vedota hallitukseen päätöksestä yhdistyksen seuraavaan kokoukseen tekemällä hallitukselle kirjallisen vetoomuksen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaamisesta.

Varsinaisilta ja kannattajajäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Kannattajajäsenille yhdistyksen vuosikokous määrää jäsenmaksun, joka voi olla erisuuruinen yhteisöille ja yksityisille henkilöille. Jäsen voi perustoimeentulotukeen oikeuttavan taloudellisen ahdinkonsa takia pyytää hallitukselta jäsenmaksusta vapauttamista korkeintaan yhden (1) vuoden ajaksi. Yhdistyksen hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta yhden (1) vuoden ajalta.

5. Hallitus ja hallinto

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen asioita hoitaa ja sen lakimääräisenä edustajana toimii yhdistyksen hallitus.

Hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi, kuudesta kahdeksaan (6-8) varsinaista jäsentä ja yhdestä kolmeen (1-3) varajäsentä. Hallitukseen ei voi kuulua henkilö, joka saa yhdistykseltä pääasiallisen toimeentulonsa.

Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi on kerrallaan kaksi (2) vuotta alkaen vuosikokouksesta ja päättyen vuosikokoukseen. Kerrallaan on erovuorossa puolet tai lähinnä puolet varsinaisista ja varajäsenistä. Arpa määrää ensimmäiset erovuoroiset sääntöjen voimaantulon jälkeen. Erovuoroisuus ei ole uudelleenvalinnan este.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Yhdistyksellä voi olla toiminnanjohtaja ja muita tarvittavia toimihenkilöitä. Heidän toiminnastaan hallitus voi määrätä työjärjestyksessä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Hallituksen kokouksiin voi osallistua reaaliaikaisen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen välityksellä kokouksen aikana.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Puheenjohtajan mielipide ratkaisee asian äänten mennessä tasan, vaaleissa kuitenkin asian ratkaisee arpa.

6. Yhdistyksen nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja tai henkilö, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus, kukin yksin.

7. Tilit ja toiminnan- tai tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Ensimmäinen tilikausi alkaa perustamiskirjan allekirjoittamisesta.

Yhdistyksen hallituksen on annettava tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja toimintakertomus toiminnantarkastajalle tai tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

8. Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu sähköpostilla kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen lehdessä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai yhdistyksen verkkosivustolla.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammi-huhtikuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten se on koolle kutsuttu.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella ja kunniajäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.

Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.

Äänestys yhdistyksen kokouksessa on avoin, ellei vaalissa vaadita suljettua äänestystä tai ellei muissa asioissa vähintään yksi viidesosa (1/5) kokouksessa läsnä olevista äänivaltaisista jäsenistä vaadi suljettua äänestystä. Yhdistyksen kokouksessa tulee asiakysymyksissä päätökseksi se mielipide, joka on saanut yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Aloitteita yhdistyksen kokoukselle ovat oikeutettuja tekemään yhdistyksen jäsenet. Vuosikokouksessa käsiteltäväksi haluttava aloite on jätettävä hallitukselle vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.

10. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnan- tai tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään edellisen tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 8. Vahvistetaan hallituksen ja toiminnan- tai tilintarkastajien palkkiot
 9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, joka toinen vuosi ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 10. Valitaan yhdestä kahteen (1-2) toiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa ja yhdestä kahteen (1-2) varatoiminnantarkastajaa tai varatilintarkastajaa. Mikäli tehtävään valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatoiminnantarkastajaa/-tilintarkastajaa tarvita.
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

11. Sääntöjen muuttaminen

Muutoksia sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, jos kokouskutsussa on asiasta mainittu edellyttäen, että muutosehdotusta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

12. Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta tulee hyväksytyksi vain, jos sitä kokouksessa on kannattanut vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa tai sen jälkeen tultua lakkautetuksi luovutetaan sen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.